วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวฯ สร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย            จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนเครือข่ายประชาชน ด้านการข่าวฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ที่ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 พร้อมกล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมขึ้น   เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวที่จัดตั้งไว้ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน การสร้างเครือข่าย ฯ ในพื้นที่ ทดแทนสมาชิกเครือข่าย ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิลำเนา และเพิ่มสมาชิกเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น  อีกทั้งเป็นการสร้างฐานมวลชนในลักษณะเครือข่าย สนับสนุนงานการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใน เน้นเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ และสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมติดตามตรวจสอบความเห็นและความต้องการของมวลชนระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

              ด้านนายกันวลินทร์ เมืองแก้ว ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดจัดทำโครงการสร้างเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เป็นต้นมา ซึ่งการจัดตั้งเครือข่ายฯ ต้องการประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส ข้อมูลข่าวสาร ที่ส่งผลกระทบด้านความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


 

 เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น