วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

นายไพทูรย์ วงค์วีระกุล เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างส่วนร่วมพลังประชารัฐ           วันที่ ๒๔ ก.ย.61 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันเอก (หญิง) กอบกุล โภควรรณวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว , ร้อยโท ธง สุวิโรจน์ เจ้าหน้าที่ยุทธการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีนำกำลังพลชุดประสานงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย  ส.อ.นภา  ปานมุณี , ส.อ.อุเทน  เเก้วทอง , ส.ท.ภูริเดช  จีนขาวขำ ลงพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ เพื่อดำเนินการ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างส่วนร่วมพลังประชารัฐกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย โดยมี นายไพทูรย์ วงค์วีระกุลนายอำเภอศรีประจันต์ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม


           มีนาย ทองคูณ  จันปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด , นาย มนตรี  พงษ์เผือก ปลัดอำเภอศรีประจันต์ , ข้าราชการท้องถิ่น ,  ผู้ใหญ่บ้าน , กำนัน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๑๑๐ คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ให้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และ เสริมสร้างเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย และ กฎหมายการเลือกตั้ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


           วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญไทย


 
 


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น