วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

นายทรงพล ใจกริ่ม เปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561             วันนี้(8 ก.ย.61) ที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  นายทรงพล ใจกริ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 ภายใต้หัวแนวคิด “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”   พร้อมกล่าวว่า       รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน จึงได้ให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันนี้ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดการจุดประกายความคิด การแสดงออก การทำงานเป็นทีม และการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเอง ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ  เชิงบวก              ด้านนายภัทรพิศุทธ์ มะลิซ้อน ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานด้านเด็กและเยาวชน และการแสดงสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการแสดงบนเวที และซุ้มกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนของหน่วยงานภาครัฐ  โดยมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ระดับอำเภอ และระดับตำบล เครือข่ายเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน จำนวน ๓๐๐ คน//<dd>               ทั้งนี้ ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ปี ๒๕๒๙ เป็นปีเยาวชนสากล และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรี สองพระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๓๙๖ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๖๘ ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์

 เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น