วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ธ.ก.ส. จัดโครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน ปีที่ 9 ประจำปี 2561             สระบุรีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดโครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียน ปีที่ 9 ประจำปีบัญชี2561


             เมื่อวันที่3ตุลาคม2561นายสุเทพ ดอนปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรี เป็นประธาน มีนายเพิ่มพันธ์ ทรัพย์อัมพร ผู้จัดการสาขาสระบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการทุนอาหารกลางวันโรงเรียนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีบัญชี2553-2560 โดยมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการเกษตรในทางปฏิบัติให้แก่นักเรียนเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาจัดทำเป็นอาหารกลางวันส่วนที่เหลือนำไปขายเป็นรายได้สมทบทุนฃึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าอาหารกลางวันของผู้ปกครองได้ระดับหนึ่งและเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในอาชีพทางการเกษตรพร้อมสนใจวิชาการเกษตรที่เกี่ยวเนื่องด้านการเกษตรและยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพที่สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวในภาคหน้าในการดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารในการพัฒนาชนบทอันจะนำมาซึ่งภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีต่อธนาคารและเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคาร ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานของสำนักงานจังหวัดและสาขาเป็นไปด้วยดีและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่1 เป็นการเพิ่มขีดความสมารถต่อยอดภาคเกษตรไทยพร้อมเป็นการพัฒนาตั้งแต่รากฐานของบุคลากรการเกษตรคือนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่สามารถต่อยอดความรู้ไปยังครอบครัวและชุมชนได้
            สำหรับในปีบัญชี2561ทางธนาคารธกส.สระบุรี ได้จัดทำโครงการทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนต่อเนื่องเป็นปีที่9โดยมุ่งเน้นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือและมีความพร้อมที่จะดำเนินการโครงการร่วมกันเพื่อผลิตอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ยั่งยืนต้องสอดแทรกแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมพร้อมเผยแพร่ประสาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้แก่โรงเรียนของรัฐและเอกชนที่มีนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวันและต้องเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการกับธนาคารและต้องเป็นโรงเรียนที่มีการสอนไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนทุนอาหารกลางวันจากธนาคารต้องมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมตามโครงการร่วมธนาคารและมีความพร้อมด้านบุคลากรและเป็นไปตามโครงการฯเช่นมีรูปแบบมีพื้นที่ทำการเกษตรมีพื้นที่สร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ขุดสระทำบ่อเลี้ยงปลา สร้างโรงเพาะชำ โรงเรือนปลูกผักและซื้ออุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการทำเกษตรต่างๆและพันธ์พืชเพื่อนำผลผลิตมาจัดทำเป็นอาหารกลางวันและที่เหลือนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมและนำเข้ากองทุนอาหารกลางวัน
 
             จากการพิจารณาที่ได้มีโรงเรียนได้เสนอโครงการมาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.ได้แก่โรงเรียนวัดมงคล มีนางจีรวรรณ วงศ์เหลือง เป็นผู้อำนวยการพร้อมอาจารย์ผู้ฝึกสอน9 ท่าน มีนักเรียนจำนวน 185คนให้การต้อนรับนายสำเริงแสงทันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต1โรงเรียนตั้งอยู่ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี ที่มีความพร้อมในด้านพัฒนาโครงการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่และสามารถนำไปต่อยอดได้ถึงหมู่บ้านชุมชนโดยเยาวชนนักเรียนในพื้นที่ตามโครงการฯด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสระบุรีได้มอบเงินสนับสนุนโครงกทรอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดมงคลชัยพัฒนา เป็นเงิน 50, 000บาท เพื่อเป็นการต่อยอดของนักเรียนในการนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่บ้านแล้วเผยแพร่ในช่องทางที่กำหนดโดยระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือนกรกฏาคม2561-เดือนมีนาคม2562 ด้านธนาคารได้เล่งเห็นความสำคัญของนักเรียนให้มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องและมีสุภาพพลานามัยที่ดีอีกด้วย/

(คนธรรมดา  ม้าตัวเดียว)  บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น