วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง
             นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี   เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในขณะนี้พบการระบาดของ        โรคใบด่างมันสำปะหลังในประเทศเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทย จึงมีความเสี่ยงที่โรคดังกล่าวจะระบาดเข้ามาในประเทศไทย   โรคใบด่างมันสำปะหลัง เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV)  โดยมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ โดยต้นมันสำปะหลังจะแสดงอาการใบด่าง เหลือง ใบเสียรูปทรง ยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกร็น ซึ่งหากเกิดการระบาดอาจทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังเสียหายมากกว่า 80 – 100 เปอร์เซ็นต์

               เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  ขอแนะนำให้เกษตรกรสำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เมื่อพบต้นมันสำปะหลังแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขนาดเล็กลง ยอดที่แตกใหม่แสดงอาการด่างเหลือง ลำต้นแคระแกร็น ให้ขุดหรือถอนไปเผาทำลาย พร้อมให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้าน หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและดำเนินการป้องกันกำจัดทันที รวมถึงหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของเชื้อไวรัสโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สบู่ดำ ละหุ่ง พืชตระกูลยางพารา และพืชอาศัยของแมลงพาหะนำโรคใบด่างมันสำปะหลัง เช่น กะเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือเปราะ และพืชตระกูลถั่ว หากทำการเพาะปลูกมันสำปะหลังใหม่ควรเลือกใช้พันธุ์จากแหล่งที่ปลอดโรค หรือจากต้นพันธุ์มันสำปะหลังที่ไม่แสดงอาการของโรค   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น