วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลสุพรรณบุรี จัดโครงการความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา            ที่ จ.สุพรรณบุรี นายธีรชัย  ทศรฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา  เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง2ประเทศไทยกับ Youjiang Medical University for Nationalities มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี โดยมีนายสุทัศน์  เหมทานนท์ ในนามของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์ ให้การต้อนรับ


               วิทยาลัยพยาบาลในเครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลัก 4 ด้านได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 จึงมุ่งเน้นพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติพันธกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และวัฒนธรรม อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังเป็นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ Thailand 4.0 ของเครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พระพุทธบาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ซึ่งได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Youjiang Medical University for Nationalities มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี ในฐานะเป็นตัวแทนเครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง2จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยภาคกลาง 2 ประเทศไทยกับ Youjiang Medical University for Nationalities ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาการ วิจัย และวัฒนธรรมพร้อมกันนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประเมินผลโครงการและหาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้านวิชาการ วิจัย และวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยและสาธารณสุขประชาชนจีน เพื่อให้บริหารสถานศึกษาได้ประเมินผลโครงการ และได้แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของ Youjiang Medical University เข้าร่วม โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนจำนวน 21 คนใช้เวลาศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 45 วัน
เกรียงไกร ก่อเกียรติตระกูล บรรณาธิการข่าว 
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น