วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สวนสัตว์อุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรการตราจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2561            นายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรการตราจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2561

            วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 และนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของฝ่ายงานต่างๆ ในการประชุมฯ ได้มีการมอบเกียรติบัตรการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ให้กับหน่วยงานระดับฝ่ายฯ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยผลการตรวจประเมิน ฝ่ายบำรุงสัตว์ได้ ระดับดีเยี่ยม ฝ่ายอนุรักษ์วิจัยได้ ระดับดี และ รางวัลชมเชย ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์
สวนสัตว์อุบลราชธานีได้นำกิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน

       หลักการ 5 ส ประกอบด้วย

● สะสาง          คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
● สะดวก         คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และ ปลอดภัย
● สะอาด         คือ การทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน
● สุขลักษณะ    คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
● สร้างนิสัย      คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

         สวนสัตว์อุบลราชธานีได้ตั้งคณะทำงานกิจกรรม 5 ส จัดทำแผนปฏิบัติงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และมีการตรวจประเมินผลกิจกรรม 5 ส มาต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2561
           นายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี กล่าวขอบคุณทุกบุคลากรฝ่ายฯ และคณะทำงานฯ งานที่ร่วมใจกันปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรม 5 ส มาตลอดปี การมอบรางวัลเกียรติบัตรจะเป็นแรงจูงใจและเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน สวนสัตว์อุบลราชธานีจะยังคงแผนกิจกรรม 5 ส นี้ในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป


 อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น