วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สระบุรี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านไผ่หลิ่ว"วัดไผ่หลิ่วรวมศรัทธา สืบสานตำราขนมไทย"                 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นาง ปิณฑิรา  เก่งการพาณิชย์ นายอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ คนในชุมชน มาร่วมงาน พร้อม นางฐิตารีย์  สรวงศิริธนกุล พัฒนาการอำเภอดอนพุด การดำเนินงาน                   โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติบรรยากาศแบบการแสดงรำกลองยาว รำวงสระบุรี การสาธิตการทำอุ ซาลาเปาโบราณ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน และชมจิตรกรรมฝาผนัง ไหว้พระ โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

              อำเภอดอนพุดเป็นอำเภอ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์/ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/และแหล่งการท่องเที่ยวธรรมชาติโดยชุมชน ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน บ้านไผ่หลิ่ว ที่เป็น1ใน 3 ของพื้นที่เป้าหมายของอำเภอดอนพุด ในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไผ่หลิ่ว มีวัด แหล่งวัฒนาธรรม สินค้าแปรรูปมากหมาย ในการเปิดตลาดOTOP นวัตวิธี"ตลาดบ้านไผ่หลิ่ว" จะเป็นแหล่งรวมอาหารและสินค้าของชุมชน มีโบราณสถานที่ รวมถึงการมีวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมายาวนาน อันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์OTOPเชื่อมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองในระดับชุมชนเป็นสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ นำสินค้ามาจำหน่ายนอกชุมชนทำให้้เกิดรายได้เฉพาะรายและกลุ่มและเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนและเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญอีกด้วย
 สมยศ พิมมะศร รายงาน  (คนธรรมดา ม้าตัวเดียว)บรรณาธิการข่าว
เรวัติ น้อยวิจิตร Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com 081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น