วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์พลังประชารัฐ (ครั้งที่3)             วันที่ 6 พ.ย.61 เวลา09.00 น.กอ.รมน.จังหวัด ส.พ.โดย พ.อ.เสน่ห์ บำรุงกิจ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.หญิง กอบกุล โภควรรณวิทย์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผน จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์พลังประชารัฐ (ครั้งที่3) โดยมีนาย นพดล ตั้งทวีพิพัฒน์ รองนายกอบต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมอบต.ดอนคาฯ มีผู้เข้ารับการอบรม 100 คน
             วัตถุประสงค์  -เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข -เพิ่อลดข้อขัดแย้งและสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปรองดองสมานฉันท์


 
 


อำนวย  เดชทองคำ  ศูนย์ข่าวท้องถิ่นออนไลน์  รายงาน
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น