วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

สุพรรณบุรี เปิดงานมหกรรมการศึกษา “ น้อมเกล้าศิระกาน สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาสุพรรณบุรี ”         นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวีระ  ทวีสุข  ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันเปิดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11เปิดเวทีให้ครู-นักเรียน  โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานการศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 เขต 2,และเขต 3 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกด้านความรู้ ความสามารถ ความเป็นเลิศด้านวิชาการด้านต่าง ๆ อาทิ  ด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเปิดเวทีให้ครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาได้นำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จในการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่ประสบผลสำเร็จในระดับภาค ระดับประเทศมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  และนำแบบอย่างที่ประสบผลสำเร็จไปพัฒนางานด้านการศึกษาของตนเองและสถานศึกษาในลำดับต่อไป
           ด้านนางสาวปานจิตต์ ตะเพียรทอง ประธาน คบจ.นางสาวกิ่งกาญจน์ เอี่ยมวงค์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหารคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดบูธให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมงาน เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นในสถาบันการศึกษา (startup club) ร่วมจัด “การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นำสู่อาชีพ” ภายในงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีพื้นที่นำเสนอผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาสู่ประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 33 ผลงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน สำหรับผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร จากนายนิมิต วันไชยธนงวศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
             นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี สถานศึกษาในสังกัด มาจัดบูทนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เป็นจำนวนมาก ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขต, สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ,การศึกษาพิเศษ,บ้านเด็กและครอบครัว และ อบจ.สุพรรณบุรี  การนำเสนอผลงานและการเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการปฐมวัย,การอบรมสร้างสื่อประกอบนิทานระดับปฐมวัย, เวทีการเสวนาวิชาการ การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นำสู่อาชีพของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี, การแนะแนวศึกษาต่อด้านสายอาชีพ, การอบรม Smart Drone, อบรมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและการประกวดวงสตริงสากล 2018 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกจำนวนมาก
 

 


ภัทรพล พรมพัก /สุพรรณบุรี
เรวัติ  น้อยวิจิตร  Hub Admin  rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น